نویسنده = رشید جامعی
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر پیش‌تیمار بذر با سدیم هیدروسولفید (NaHS) بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و آناتومیک گیاه ذرت در تنش سرب

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-34

10.22108/ijpb.2018.107473.1060

رویا زنگنه؛ رشید جامعی؛ سیاوش حسینی سرقین؛ سروش کارگر خرمی


4. تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیک و آناتومیک گیاه بامیه (Hibiscus esculentus L.) تحت باندهای مختلف اشعه فرابنفش

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 13-26

سروش کارگر خرّمی؛ رشید جامعی؛ سیاوش حسینی سرقین