نویسنده = مسعود رنجبر
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه ریخت‌شناسی و گرده‌‌شناسی سه بخش از جنس Onobrychis Mill. در ایران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 53-66

مسعود رنجبر؛ فاطمه خادمی


2. مطالعه بیوسیستماتیک چهار جمعیت از گونه Astragalus macrostachys DC. از بخش Malacothrix Bunge در ایران

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 39-54

مسعود رنجبر؛ رؤیا کرمیان؛ اقدس عنایتی اکمل


3. مطالعه میتوزی برخی از گونه‌های بخشDC. Hymenobrychis از جنس اسپرس Miller) (Onobrychisدر ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 47-54

مسعود رنجبر؛ فاطمه حاج مرادی؛ رؤیا کرمیان