نویسنده = لیلی هنرمند
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر امواج فراصوت بر ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی کشت سلولی خشخاش ایرانی و تولید تبائین در آن

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 47-62

10.22108/ijpb.2016.20700

علی اصغر عسکری؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا؛ سعید خماری؛ لیلی هنرمند