نویسنده = سمیه هوشیار
تعداد مقالات: 1
1. تولید سویای تراریخت با استفاده از ریزنمونه نیمه بذر

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 29-40

سمیه هوشیار؛ محمدباقر باقریه نجار؛ مهناز اقدسی؛ احمد عبدل‌زاده