نویسنده = رؤیا کرمیان
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره متانولی سه گونه از جنس Trigonella L. از ایران

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 93-102

رؤیا کرمیان؛ مصطفی اسدبگی؛ زهرا حاج‌مرادی


3. مطالعه بیوسیستماتیک چهار جمعیت از گونه Astragalus macrostachys DC. از بخش Malacothrix Bunge در ایران

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 39-54

مسعود رنجبر؛ رؤیا کرمیان؛ اقدس عنایتی اکمل


4. مطالعه میتوزی برخی از گونه‌های بخشDC. Hymenobrychis از جنس اسپرس Miller) (Onobrychisدر ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 47-54

مسعود رنجبر؛ فاطمه حاج مرادی؛ رؤیا کرمیان