نویسنده = بهروز محمد پرست
تعداد مقالات: 1
1. اثر تغذیه برگی سولفات‌ پتاسیم بر شاخص‌های مورفو-فیزیولوژیکی انگور تحت تنش ‌شوری

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 83-106

10.22108/ijpb.2018.111936.1105

راضیه مینازاده؛ روح الله کریمی؛ بهروز محمد پرست