کلیدواژه‌ها = بیان ژن TPS1
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه فیزیولو‍ژیک و مولکولی مقاومت به شوری دو رقم دیپلویید و تتراپلویید پنبه

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 13-28

مهناز اقدسی؛ بتول کاهه؛ محمدباقر باقریه نجار