تعداد مقالات: 347
202. فایدة کاربرد خاکی پتاسیم یدات برای کاهش آثار مضر تنش شوری در توت‌فرنگی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 57-72

10.22108/ijpb.2018.110046.1083

قادر حبیبی؛ شبنم الیاقی؛ معصومه عابدینی؛ نسرین صبورمقدم


203. بررسی سازوکارهای حفاظت نوری در گندم در شرایط سرما و نور شدید

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 59-72

10.22108/ijpb.2017.21566

قادر حبیبی؛ نسرین ثروتیان؛ معصومه عابدینی


204. اثر کاربرد برگی اکسید نیتریک بر تعدیل تنش شوری در انگور رقم بیدانه-سفید

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 59-64

10.22108/ijpb.2019.114329.1129

منیر ابراهیمی؛ روح الله کریمی؛ معصومه عامریان


208. مطالعه میتوزی برخی از گونه‌های بخشDC. Hymenobrychis از جنس اسپرس Miller) (Onobrychisدر ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 47-54

مسعود رنجبر؛ فاطمه حاج مرادی؛ رؤیا کرمیان


209. ویژگی‌های رویشی نهال‌های صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) تحت تنش غرقابی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1390، صفحه 47-58

احسان قنبری؛ مسعود طبری؛ احسان ساداتی


210. بهینه‌سازی شرایط باززایی و تراریختی گیاه کلزا، رقم‌های Hyola 308 و RGS003

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 47-60

رضا گلیجانی‌مقدم؛ مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی؛ حبیب رضا‌نژاد


211. استخراج و بررسی مشخصات آنزیم تایروزیناز بادام‌زمینی شمال ایران

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 49-62

معصومه فریدی؛ ریحانه سریری؛ وهب جعفریان؛ حبیب‌الله ناظم


212. OsABI5 و OsVP1، دو عامل رونویسی دخیل در پاسخ به تنش‌های غیر زیستی در برنج

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 49-60

مریم السادات شُبَّر؛ زهرا سادات شُبَّر؛ وحید نیکنام


215. اثر متیل جاسمونات و غلظت‌های مختلف یون کلر بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و مقدار پرولین در گیاه توتون واریته‌ کوکر ٣٤٧

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 51-62

محمدرضا تیزهوش جلالی؛ جنت سرمد؛ اکبر نورسته‌نیا؛ محسن زواره؛ مهیار مشتاقی


217. بررسی جذب و تجمع سرب در مراحل مختلف رشد و نمو بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla)

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 53-62

سیده زهره صادری؛ فاطمه زرین کمر؛ حسین زینلی


218. مطالعه ریخت‌شناسی و گرده‌‌شناسی سه بخش از جنس Onobrychis Mill. در ایران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 53-66

مسعود رنجبر؛ فاطمه خادمی


219. تفاوت در جذب و بهره‌وری فسفر در دو رقم گیاه گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum Mill.)

دوره 6، شماره 21، تابستان 1393، صفحه 53-70

رقیه حاجی بلند؛ شیوا آقازاده؛ الناز رادپور


220. بررسی تغییرات عملکرد و ترکیبات اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis) در واکنش به تیمارهای مختلف مس و روی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 53-66

جواد هادیان؛ حمایت عسگری لجایر؛ بابک متشرع‌زاده؛ منصور قربانپور


221. بررسی برخی تغییرات بیوشیمیایی مسیر فنیل پروپانوئیدی اندام‌های گیاه نیشکر (Saccharum officinarum) طی مراحل نموی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 53-68

محمود هاشمی تبار؛ محمود شمیلی؛ مریم کلاهی؛ محمدرضا تابنده


222. تأثیر پیش‏تیمار با سالیسیلیک‌اسید بر بنیه و رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus) در شرایط کمبود آب

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 55-70

ساقی میارصادقی؛ فرید شکاری؛ رضا فتوت؛ اسماعیل زنگانی


224. تأثیر نیتریک‌ اکسید برون‌زاد بر جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در شرایط شوری

دوره 6، شماره 20، بهار 1393، صفحه 55-74

سمانه اسدی صنم؛ محسن زواره؛ همت‌اله پیردشتی؛ محمد حسین میرجلیلی؛ ابوذر هاشم‌پور