مطالعه برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک زوفا (Hyssopus officinalis) در مرحله رویشی تحت تأثیر تنش شوری

نویسندگان

1 گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران

3 گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 گروه زیست فرآورده‌های گیاهی، پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران

چکیده

شوری از مهم‌ترین تنش‌های غیرزیستی است و مقدار بالای سدیم برای اغلب گونه‌های گیاهی سمّی است و رشد و بازده گیاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. صدها سال است که از گیاه زوفا (Hyssopus officinalis L.) به عنوان گیاه دارویی در پزشکی استفاده می‌شود. هر چند زوفا گیاه دارویی با ارزش است و به طور وسیع در دنیا کشت می‌شود، اما درباره پاسخ این گیاه به تنش شوری اطلاعاتی در دسترس نیست. از آنجا که دوره رویشی رشد از مراحل بسیار حساس در زندگی گیاه است، تأثیر تنش شوری در این مرحله بررسی شد. بدین منظور، این آزمایش در طرح کاملاً تصادفی در شش سطح هدایت الکتریکی (شاهد، 2، 4، 6، 8 و 10 دسی‌زیمنس بر متر) طراحی شد. شوری اعمال شده با آب شور طبیعی (حوض سلطان) تأمین شد. با افزایش غلظت شوری مقدار پروتئین، کاروتنوئید، قندهای احیا و الیگوساکاریدی، مالون‌دی‌آلدهید و آب اکسیژنه افزایش معنی‌داری یافت و مقدار کلروفیل کل، کلروفیل‌های a و b، قند کل و پلی‌ساکاریدها به طور معنی‌داری کاهش یافت. به نظر می‌رسدکه افزایش مقدار پروتئین، کاروتنوئیدها و قندها از عوامل مؤثر در مقاومت به شوری در زوفا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of some physiological parameters hyssop (Hyssopus officinalis) in the vegetative stage under the influence of salinity

نویسندگان [English]

  • Omolbanin Jahantigh 1
  • Farzaneh Najafi 1
  • Hasanali Naghdi Badi 2
  • Ramazan Ali Khavari-Nejad 3
  • Forough Sanjarian 4
1 Department of Plant Sciences, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Medicinal Plants Research Center, Institute of Medicinal Plants, ACECR, Karaj, Iran
3 Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of Plant Bioproducts, Institute of Agricultural Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The most important abiotic stresses is salinity, the high levels of sodium which is toxic to most varieties of plants species, and more importantly affect plant growth and limit the plants yield capacity. Hyssopus officinalis L. has been known as a culinary and medicinal herb for hundreds of years, it is cultivated globally. Although Hyssopus officinalis L. is one of valuable medicinal plants and its cultivation is continuously being extended in the world, no information is available on the responses of this plant to salinity. Since the growth stages are very sensitive to stress, in this research the effects of salinity on growth parameters of Hyssopus officinalis L. in seedling stage were studied. The treatments were six levels (0, 2, 4, 6, 8 and 10 dS m-1 of saline water). The results showed that with increasing the salinity stress, protein, cartenoids, oligosaccharides and reducing sugar, MDA and H2O2 contents significantly increased however total chlorophylls, chl a and chl b contents and total sugar and polysaccharides significantly decreased. It seems that increasing the amount of protein, cartenoids and carbohydrates are important risk factors for resistance to salt Hyssopus officinalis L.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oxidative stress
  • salt stress
  • Hyssop
  • Medicinal plant
  • Hyssopus officinalis