بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پاداش، علی [1] گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • پایز، عاطفه [1] 1 گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • پازوکی، آرزو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پاژنگ، محمد [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • پاسبانی، باهره [1] دانشیار زیست‌شناسی گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • پاکدل، علی [1] گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد،‌ بروجرد، ایران
 • پاندولفی، ساوریو [1] مؤسسه تحقیقات علوم زیستی و منابع زیستی (CNR-IBBR)، پروجا، ایتالیا
 • پرخیده، جاسم [1] گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • پیردشتی، همت اله [1] گروه زراعت، پژوهشکدة ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • پیردشتی، همت‌اله [1] گروه زراعت، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • پیردشتی، همت‌اله [1] گروه زراعت، پژوهشکدۀ ژنتیک و زیست‏فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران
 • پیرزاد، علیرضا [1] گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • پرندین، رحمت اله [1] گروه زیست‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران 4697 – 19395، ج. ا. ایران
 • پروانیان، سپیده [1] گروه زیست‌ فناوری مولکولی گیاهی، پژوهشکدۀ زیست‌ فناوری کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • پروانه مقدم، داریوش [1] پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (بندر انزلی)
 • پیروز، پریا سادات [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • پیشکام راد، ریحانه [1] گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پنج‌تن‌دوست، محمود [1] گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • پوراکبر، لطیفه [4] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • پوراکبری کسمایی، رقیه [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • پوربزرگی رودسری، ناهید [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • پورحیدر خشکرودی، بهرام [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • پورسیدی، شهرام [1] بخش مهندسی زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • پورسیدی، شهرام [1] گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
 • پورسیدی، شهرام [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • پورسیدی، شهرام [1] گروه کشاورزی دانشگاه شهید باهنر، کرمان
 • پورسیدی، شهرام [1] وه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • پورمحمدی، پیام [1] گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکدة کشاورزی،‌ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران

ت

 • تابنده، آفاق [1] گروه محیط‌زیست، دانشکدة منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • تابنده، محمدرضا [1] گروه بیوشیمی و سلولی مولکولی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • تاجیک اسمعیلی، سیمین [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • تاجور، یحیی [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • ترکاشوند، سوسن [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 3697- 19395، ج. ا. ایران
 • ترنگ، علیرضا [1] مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، رشت، ایران
 • تیزهوش جلالی، محمدرضا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • تعللی، آرزو [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • تقویان، امید [1] گروه بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • تکاور، سهیلا [1] بخش کشت بافت و انتقال ژن، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
 • تهرانی فر، علی [1] استاد (هیات علمی)، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد
 • توکلی، مجید [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد،‌ بروجرد، ایران
 • توکلی زانیانی، فهیمه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران

ث

 • ثابتی، پریسا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، کد پستی 8349-8-38156، اراک، ایران
 • ثروتیان، نسرین [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

ج

 • جامعی، رشید [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • جامعی، رشید [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • جامعی، رشید [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • جاویدی مقدم، مرجان [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • جبارزاده، زهره [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • جعفری، عزیزالله [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • جعفری، ناصر [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • جعفری، ناصر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • جعفریان، وهب [1] بخش باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • جعفریان، وهب [1] بخش زیست‌شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • جعفریان، وهب [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • جعفریان، وهب [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • جعفری مرندی، سایه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • جعفری نیا، مجتبی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت، ایران
 • جلالی، سید غلامعلی [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • جلالی، سید غلامعلی [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • جلیلی، مریم [1] استادیار ،گروه مواد غذایی، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
 • جلیلیان، نسترن [1] بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی استان کرماننشاه، کرمانشاه، ایران
 • جلیلوند، حمید [1] گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران
 • جمالی، مهدی [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • جمال امیدی، معصومه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 3697-19395، تهران، ایران
 • جمالی حاجیانی، ناصر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان
 • جنابی، تقا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، فلاورجان، ایران
 • جندواغله‌بوب، آرزو [1] گروه علوم باغبانیف دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جنگجو، محمد [1] گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • جنوبی، پریسا [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • جهانتیغ، ام‌البنین [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • جوادی، عادل [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • جوانمردی، فرحناز [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، کازرون، ایران
 • جورابچی، عصمت [1] گروه بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • جوکار، سمیه [1] گروه علوم باغبانی و گیاه‌پزشکی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چ

 • چاپارزاده، نادر [1] گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان شورپسند، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، تبریز، ایران
 • چاپارزاده، نادر [1] گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان شورپسند، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • چاپارزاده، نادر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • چاپارزاده، نادر [1] گروه زیست‌شناسی گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان شورپسند، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • چنیانی، منیره [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • چنیانی، منیره [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
 • چنیانی، منیره [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • چنیانی، منیره [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • چهرگانی راد، عبدالکریم [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • چهرگانی‌راد، عبدالکریم [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • چهرگانی‌راد، عبدالکریم [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد
 • چهرگانی‌راد، عبدالکریم [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد،‌ بروجرد، ایران گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • چهرگانی‌‌راد، عبدالکریم [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

ح

خ

 • خادمی، فاطمه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • خارا، جلیل [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • خارا، جلیل [1] دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • خالوندی، معصومه [1] گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • خیام نکویی، سید مجتبی [1] 2- دانشیار، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • خیام نکوئی، مجتبی [1] پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور (ABRII)، اصفهان، ایران
 • خاوری‌نژاد، رمضانعلی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • خاوری‌نژاد، رمضانعلی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • ختایی، الهام [1] گروه زیست‌شناسی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران
 • خدابخش، فاطمه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • خداوردی، معصومه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • خراسانی نژاد، سارا [1] استادیار گروه علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده تولیدگیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
 • خزانی، گلناز [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • خسروشاهلی، محمود [1] گروه اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • خسروشاهلی، محمود [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • خلیلی، معصومه [1] گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان
 • خلیلپور، مژگان [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت، ایران
 • خلیل زاده، راضیه [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • خماری، سعید [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • خواجه‌الدینی، سید محمدعلی [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه، ایران
 • خواجویی نژاد، غلامرضا [2] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • خورشیدی، جلال [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، مرکز پژوهشی اصلاح و توسعه‌ی گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • خوشحال سرمست، مصطفی [1] گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

د

ذ

 • ذوالفقاری، رقیه [1] گروه جنگل‌داری، دانشکدۀ کشاورزی و پژوهشکدۀ منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • ذوفن، پرژک [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
 • ذوفن، پرژک [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ر

 • رادپور، الناز [1] گروه زیست‌شناسی گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • رامک، پروین [1] بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • رامک، پروین [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • رامک، پروین [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • راهنما، کامران [1] گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ربیعی، رضا [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • ربیعی، فیروزه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ربیعی، مینا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 4697-19395، ج. ا. ایران
 • ربیعی، مینا [1] گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران 3697-19395، ایران
 • ربیعی، مینا [1] گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران 3697 – 19395، ایران
 • ربیعی، ولی [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • رجایی، هما [1] بخش زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • رجاییان، سمیه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رجب‌بیگی، الهام [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رجب‌پور، شکیبا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 4697 - 19395، ج. ا. ایران
 • رحیمی، امیر [1] علوم زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • رحیم‌پور شفایی، لادن [1] گروه زیست‌شناسی گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • رحمتی، پرویز [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، بروجرد، ایران
 • رحمت‌زاده، سمانه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رزبان حقیقی، احمد [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تبریز، تبریز، ایران
 • رستگاری، علی اصغر [1] استادیار بیوفیزیک مولکولی، دانشکده علوم زیستی ، گروه بیوشیمی سلولی ومولکولی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد فلاورجان٬ اصفهان،ایران
 • رستگارزاده، سعادت [1] گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • رستمی، نادر [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه،‌ ایران
 • رضایی، آیت‌اله [1] گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • رضایی، آیت‌اله [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رضایی، زهرا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • رضایی، شیوا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • رضایی، محمدباقر [1] موسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • رضاییان، نادیا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • رضایت‌مند، زهرا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • رضانژاد، فرخنده [1] 1 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رضانژاد، فرخنده [1] گروه زیست‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • رضانژاد، فرخنده [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رضانژاد، فرخنده [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
 • رضانژاد، فرخنده [3] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • رضانژاد، فرخنده [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رضا‌نژاد، حبیب [1] گروه بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران، ایران
 • رضوی، خدیجه [1] گروه زیست فناوری مولکولی گیاهی، پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • رضوی، خدیجه [1] پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران، ایران
 • رضوانی، نسیم [1] گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رضوی‌زاده، رؤیا [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران
 • رضوی‌زاده، رؤیا [1] دانشیار زیست شناسی دانشگاه پیام نور استان اصفهان
 • رضوی‌زاده، رؤیا [1] روه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران
 • رضوی‌زاده، رؤیا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 3697 - 19395، تهران، ایران
 • رضوی‌زاده، رؤیا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 3697- 19395، ج. ا. ایران
 • رضوی‌زاده، رؤیا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران- ایران
 • رضوی‌زاده، رؤیا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی3697-19395، تهران، ایران
 • رفیعی، آذر [1] گروه محیط‌زیست، دانشکدة منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • رفیعی، مریم [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران
 • رفیعی، معصومه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • رمضانی، مهدیس [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • رمضانی صیاد، علی [1] دپارتمان کشت بافت، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال (رشت)
 • رنجبر، مسعود [1] دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • رنجبر، مسعود [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • رنجبر، مسعود [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • رنجبر، منیره [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، فلاورجان، ایران
 • رهنما، حسن [1] بخش کشت بافت و انتقال ژن، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
 • رهنما، حسن [1] پژوهشکدة بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • رهنما، حسن [1] ه بیوتکنولوژی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، تهران، ایران
 • رودی، زینب [1] گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران
 • رئیسی، محمدعلی [1] دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

ز

 • زارع، حمیدرضا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • زارع، فرشاد [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد گیاهان دارویی، گروه علوم باغبانی، دانشکده تولیدگیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
 • زارع، ناصر [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • زارع، ناصر [3] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • زارعی، بتول [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • زارعی، محمود [1] گروه شیمی کاربردی، دانشکدة شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • زارعی دارکی، بهروز [1] استادیار زیست شناسی ،دانشکده منابع طبیعی وعلوم دریایی ،گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران
 • زارع ده‌آبادی، سعید [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • زارع ده‌آبادی، سعید [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • زارع رشنودی، نسیم [1] گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • زارع‌زاده، سمیه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • زارع مهرجردی، محبوبه [1] استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زرندی میاندوآب، لیلا [1] گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان شورپسند، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، تبریز، ایران
 • زرندی میاندوآب، لیلا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • زرندی میاندوآب، لیلا [1] گروه زیست‌شناسی گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • زرین کمر، فاطمه [2] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • زمانی، محمدرضا [1] گروه بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران، ایران
 • زمانی، محمدرضا [1] گروه زیست فناوری مولکولی گیاهی، پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • زمانی بهرام‌آبادی، الهه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • زینالی، امینه [1] پژوهشکده علوم پایه کاربردی، جهاد دانشگاهی، تهران
 • زند، بهنام [1] گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران،‌ ایران
 • زند، بهنام [1] گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، کرج، ایران
 • زنگانی، اسماعیل [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • زنگنه، رویا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • زینلی، حسین [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان، ایران
 • زهری، صابر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم‏‏، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • زواره، محسن [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • زواره، محسن [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

س

 • ساداتی، احسان [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • ساسان، حسینعلی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • ساسان، حسین‌علی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
 • سیدی، نسرین [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • سیدی، نسرین [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • سید شریفی، رئوف [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • سید شریفی، رئوف [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • سید طراح، سونا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تبریز، تبریز، ایران
 • سرآبادانی تفرش، راضیه [1] گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • سراج، فهیمه [1] گروه زراعت، پژوهشکدۀ ژنتیک و زیست‏فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران
 • سریری، ریحانه [1] بخش بیوشیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سریری، ریحانه [1] بخش زیست‌شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سریری، ریحانه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان
 • سرمد، جنت [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سیروس مهر، علیرضا [1] زابل- دانشگاه زابل- دانشکده کشاورزی-گروه زراعت
 • سیروس مهر، علیرضا [1] گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • سروش‌زاده، علی [1] گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • سروش‌زاده، علی [1] گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران،‌ ایران
 • سروش‌زاده، علی [1] گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سروش‌زاده، علی [1] گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، کرج، ایران
 • سعادت خواه، عاطفه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • سعادت خواه، عاطفه [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهی دانشگاه پیام نور
 • سلطانی، افشین [1] گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سلطانی‌نژاد، راضیه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 3697 - 19395، تهران، ایران
 • سلیمی، اعظم [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • سلیمی، عطا [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • سلیمی، فاطمه [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • سلیمانی، فاروق [1] گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • سلمانیان، علی هاتف [1] گروه زیست‌ فناوری مولکولی گیاهی، پژوهشکدۀ زیست‌ فناوری کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • سنجریان، فروغ [1] پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران، ایران
 • سنجریان، فروغ [1] گروه زیست فرآورده‌های گیاهی، پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • سهرابی‌پور، جلوه [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • سوری، زهرا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • سوری، مهشید [1] بخش تحقیقات مرتع، موسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

ش

 • شارقی، بهزاد [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد
 • شاکران، زهرا [1] گروه زیست فناوری، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • شاهی شاووان، ریایه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • شبانی، لیلا [1] شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده علوم پایه، گروهزیست شناسی
 • شبانی، لیلا [4] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • شبانی، لیلا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد پژوهشکده زیست فناوری، دانشگاه شهرکرد
 • شبانی، لیلا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • شبر، زهرا سادات [1] بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
 • شبر، زهرا سادات [1] گروه پژوهشی زیست شناسی سامانه ها، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج، ایران
 • شُبَّر، زهرا سادات [1] بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
 • شُبَّر، مریم السادات [1] بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شیخ‌بهایی، نفیسه [1] گروه زیست‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • شیخ زاده مصدق، پریسا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • شیخ‌زاده مصدق، پریسا [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • شیدای کرکج، اسماعیل [1] گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • شریعت، الهام [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • شریعتی، منصور [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان
 • شرفی، علی [1] مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
 • شریفی، مظفر [6] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شریفی تهرانی، مجید [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • شریف زاده، فرزاد [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • شیرمردی، حمزه‌علی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهار محال و بختیاری، شهرکرد، ایران گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • شعبان، مهدی [1] گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شفقت، مهدیه [1] روه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران
 • شکاری، فرید [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • شکاری، فرید [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • شکاری، مهدیه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • شکری، محجوبه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • شکرپور، مجید [1] گروه باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • شکرچی، حسن [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، ساری، ایران
 • شکوهی‌فر، فرهاد [1] پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شمیلی، محمود [1] بخش به زراعی مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستان، اهواز، ایران
 • شهبازی، مریم [1] بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
 • شهبازی، مریم [1] دانشیار زیست شناسی گیاهی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شوکت یاری، سمیرا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

ص

 • صادری، سیده زهره [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صادقپور، اسد [1] کارشناس ارشد مرتعداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اردبیل، اردبیل.
 • صادقی پور، حمیدرضا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • صادق‌پور، زینب [1] گروه زیست‌شناسی گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • صادقی‌پور، حمید [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • صادقی‌پور، حمیدرضا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • صادقی‌پور، حمیدرضا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • صبوری، حسین [1] گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • صبوری، فرنوش [1] گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل،ایران
 • صبورا، عذرا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه الزهرا، تهران،‌ ایران
 • صبورا، عذرا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • صبورا، عذرا [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران ، ایران
 • صبورمقدم، نسرین [1] گروه منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • صفایی، مژده [1] گروه مرتعداری، دانشکده مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • صفایی، ناصر [1] بخش بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صفایی، ناصر [1] گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صفار یزدی، آزاده [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • صفی‌خانی، کیوان [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، همدان، ایران
 • صفری، رضا [1] دانشگاه پیام نور، گروه زیست‌شناسی، تهران ٤٦٩٧-١٩٣٩٥، ج.ا. ایران
 • صفری، زینب [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • صفرنژاد، عباس [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی یا شعبه مشهد، پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد،‌ ایران
 • صفرنژاد، محمدرضا [1] پژوهشکدة بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

ط

 • طاعی، افسانه [1] گروه زیست‌شناسی گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • طبری، مسعود [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • طبری، مسعود [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • طبری، مسعود [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • طغیانی، محمد امین [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • طلایی، رضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، ایران
 • طلائی صلواتی، ندا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران- ایران
 • طلعت، فرشید [1] استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
 • طهماسبی، زهرا [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • طهماسبی، گودرز [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

ع

غ

 • غیاثوند، علیرضا [1] گروه شیمی، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • غدیری‌پور، پدرام [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، خوزستان، ایران
 • غفاری، نسا [1] کارشناس ارشد علوم باغبانی (بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی)، دانشکده کشاورزی، موسسه آموزش عالی صبا، ارومیه، ایران
 • غفاری مقدم، ساناز [1] گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • غلامی، احمد [1] گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • غلامی، پرویز [1] گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • غلام‌نژاد، جلال [1] گروه محیط‌زیست، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

ف

 • فارسی، محمد [1] گروه بیوتکنولوژی و به‌نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • فیاض، پیام [1] گروه جنگل‌داری، دانشکدۀ کشاورزی و پژوهشکدۀ منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • فاضلی، آرش [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، کد پستی: 69391177111
 • فاضلی، آرش [2] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • فاضلیان، نسرین [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • فتوت، رضا [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • فتوحی قزوینی، رضا [1] بخش باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • فتوحی قزوینی، رضا [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • فتوحی قزوینی، رضا [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • فجری، ابوالحسن [1] دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، موسسه آموزش عالی صبا، ارومیه، ایران
 • فرجی، سکینه [1] مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، ایران.
 • فرجی، گلریز [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، کد پستی 8349-8-38156، اراک، ایران
 • فرخاری، محمد [1] گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکدة کشاورزی،‌ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران
 • فریدی، معصومه [1] بخش زیست‌شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • فریدی نیچران، سمیه [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • فرزام، محمد [1] گروه مرتع و آبخیز‌داری، دانشکدة منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • فرقانی، امیرحسین [1] استادیار زیست شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان
 • فرهادی کلاه کج، فاطمه [1] گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکدة کشاورزی،‌ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران
 • فیروزی اردستانی، مریم [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 3697 – 19395، ایران
 • فقیر، مرضیه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • فقیر، مرضیه بیگم [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • فلاح، الهیار [1] مؤسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آمل، ایران
 • فلاحی، حسینعلی [1] استادیار، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ساری
 • فلک‌رو، کوروش [1] مرکز تحقیقات چای کشور، لاهیجان، ایران
 • فهمیده، لیلا [1] استادیار و مدیر گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

ق

 • قادریان، سید مجید [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان
 • قادری فر، فرشید [1] گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قاسمی، فرهاد [1] ادارة کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی، ارومیه، ایران
 • قاسم‌زاده، فرشته [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قاسمی عمران، ولی‌اله [1] گروه زراعت، پژوهشکدۀ ژنتیک و زیست‏فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران
 • قاسم نژاد، عظیم [1] گروه علوم باغبانیف دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قاسم‌نژاد، محمود [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • قاسم‌‌نژاد، محمود [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • قانع گلمحمدی، فرزان [1] گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
 • قدرتی، مینایه [1] گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان شورپسند، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • قربانی، اباذر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • قربانی، سمیه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • قربانپور، منصور [1] گروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، 83498-38156، اراک، ایران
 • قسیمی حق، زیبا [1] گروه علوم باغبانی و گیاه‌پزشکی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • قلیزاده، عبدالطیف [1] گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • قلعه خانی، حمیده [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • قناتی، فائزه [1] 1 گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • قناتی، فائزه [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده زیست‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • قناتی، فائزه [1] گروه علوم گیاهی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس، تهران،‌ ایران
 • قناتی، فائزه [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • قناتی، فائزه [4] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • قنبری، احسان [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • قنبری، احمد [1] گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • قنبری، احمد [1] استادگروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل. ایران
 • قنبرزاده، زهره [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ک

گ

 • گرامی، مهیار [1] مؤسسۀ آموزش عالی سنا، ساری، ایران
 • گرگینی شبانکاره، حسین [1] گروه باغبانی، دانشکدة تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • گلیجانی‌مقدم، رضا [1] گروه بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران، ایران
 • گلوانی، مجید [1] بخش باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • گنجعلی، علی [1] عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
 • گنجعلی، علی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • گنجعلی، علی [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • گنجعلی، علی [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • گنجعلی، علی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • گوهری، غلامرضا [1] روه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • گوهری، غلامرضا [1] گروه زیست‌شناسی گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
 • گوهری، غلامرضا [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ل

 • لاری یزدی، حسین [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد
 • لاری یزدی، حسین [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • لاری یزدی، حسین [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران
 • لاهوتی، مهرداد [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • لاهوتی، مهرداد [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • لاهوتی، مهرداد [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • لاهوتی، مهرداد [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • لطفی، هادی [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • لطیفی، الهه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

م

 • میارصادقی، ساقی [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • مالکی، محمد صادق [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • میان‌آبادی، منیژه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • متشرع‌زاده، بابک [1] گروه مهندسی خاک‌شناسی، پردیس کشاورزی و منابع، طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • مجد، احمد [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • مجد، احمد [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • محبت‌کار، حسن [1] بخش زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران بخش زیست فناوری، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • محتشمی، رهام [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • محسن‎زاده، ساسان [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • محسن زاده، فریبا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • محسن‌زاده، ساسان [2] بخش زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • محققیان، نسیم [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی3697-19395، تهران، ایران
 • محمدی، سید ابوالقاسم [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • محمد پرست، بهروز [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • محمدزاده جلالی، حسین [1] گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران
 • محمدصالح، فرزانه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، کد پستی 8349-8-38156، اراک، ایران
 • محمدی گل تپه، ابراهیم [1] بخش بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • محمدی‌نژاد، قاسم [1] بخش مهندسی زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • محمدی نسب، عامر [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • محمودی، علی اکبر [1] گروه باغبانی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه زابل،زابل،ایران
 • محمودی، فاطمه [1] دانشجوی دکترا، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • محمودی کردی، فاطمه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • مددکار حق جو، مریم [1] کیلومتر 5 جاده تهران- خرم آباد، دانشگاه لرستان- دانشکده علوم- گروه زیست شناسی
 • مددکار حق جو، مریم [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • مددکار حق‌جو، مریم [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • مددکار حق‌جو، مریم [1] گروه فیزیولوژی گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • مددکار حقجو، مریم [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • مدرس، معصومه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران گروه زیست‌شناسی، پردیس شهید هاشمی‌نژاد مشهد، مشهد، ایران
 • مدرس، معصومه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم، پردیس شهید هاشمی نژاد، دانشگاه فرهنگیان، مشهد، ایران
 • میرآخورلی، ندا [1] گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • مرادی، زهرا [1] کیلومتر 5 جاده تهران - خرم آباد، دانشگاه لرستان- دانشکده علوم- گروه زیست شناسی
 • مرادی، فؤاد [1] بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج، ایران
 • مرادی، فؤاد [1] پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، تهران،‌ ایران
 • مرادی، کوثر [1] پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور (ABRII)، اصفهان
 • مرادی، کوثر [1] پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور (ABRII)، اصفهان، ایران
 • مرادبیگی، هانیه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • مرادی پینوندی، کامران [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • مرادشاهی، علی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • مرادنژاد، موسی [1] گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
 • میرتاج الدینی، سید منصور [1] گروه زیست‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • میرجلیلی، سید عباس [1] موسسه اموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، تهرن، ایران
 • میرجلیلی، محمد حسین [1] گروه مهندسی کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • میرداودی، حمیدرضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک، ایران
 • میرزایی، جواد [1] گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • میرزایی، سکینه [1] گروه باغبانی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • میرزاجانی، علیرضا [1] عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی
 • میرشکاری، مرضیه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • مزارعی، ایوب [1] بیوتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی،دانشگاه زابل، زابل،ایران
 • مزارعی، ایوب [1] دانشجوی بیوتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی،دانشگاه زابل، زابل،ایران
 • مزنگ قاسمی، سحر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • مسیبی، مریم [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • مستأجران، اکبر [1] وه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان
 • مسعودیان، زهرا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت،‌ ایران
 • مشتاقی، مهیار [1] بخش آگرونومی، مرکز تحقیقات توتون رشت، شرکت دخانیات ایران، رشت، ایران
 • مشتاقی، نسرین [1] دانشیار(هیات علمی)، گروه بیوتکنولوژی و اصلاح گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • مصداقی، منصور [1] گروه مرتع و آبخیز‌داری، دانشکدة منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • مصطفوی، حسین [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران
 • مصلح ارانی، اصغر [1] گروه محیط‌زیست، دانشکدة منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • مطلبی، مصطفی [1] گروه بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران، ایران
 • مطلبی، مصطفی [1] گروه زیست فناوری مولکولی گیاهی، پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • مطلبی آذر، علیرضا [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • مطلبی‌آذر، علیرضا [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • مظفری، حسین [1] گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پشرفته کرمان، کرمان، ایران
 • مظفری، علی اکبر [1] دانشیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • مظفریان، ولی‌اله [1] بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، ایران
 • معتمدی، جواد [1] بخش تحقیقات مرتع، موسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • معتمدی، جواد [1] بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.
 • معرفت، الهام [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • معلمی، نوراله [1] گروه باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مفید، محمدرضا [1] گروه بیوشیمی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران
 • مقدم، محمد [1] گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران
 • مقدم، محمد [1] گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • مقدم، محمد [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • مقدمی، مونا [1] گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • مقسومی هولاسو، سونیا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • مقیم، سمانه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد
 • ملااحمد نالوسی، ایوب [2] گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • ملکی، فریبا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم‏‏، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • ملک‌زاده، رضا [1] پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • ممنوعی، ابراهیم [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جیرفت و کهنوج، جیرفت
 • مینازاده، راضیه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • مناف‌فر، رامین [2] پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • منتصر کوهساری، شیده [1] دانشکده زیست‌شناسی، دانشگاه تهران
 • منصوری، حکیمه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • منوچهری کلانتری، خسرو [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • منوچهری کلانتری، خسرو [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • مهاجری، عبدالرضا [1] اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، اصفهان، ایران
 • مهتدی، احمد [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • مهدیه، مجید [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • مهدیه، مجید [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، کد پستی 8349-8-38156، اراک، ایران
 • مهدویان، کبری [1] استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران 3697-19395، ایران
 • مهرابی، علی‌اشرف [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • مهربانی، میترا [1] مرکز تحقیقات فارماسوتیکس، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران
 • مهربان جوبنی، پویان [1] گروه علوم پایه، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • مهرمنش، عاطفه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • مهرنیا، محمد [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • مهرنیا، محمد [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
 • موافقی، علی [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • موافقی، علی [1] گروه زیست‌شناسی گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
 • موافقی، علی [1] گروه زیست‌شناسی گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • موافقی، علی [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تبریز، تبریز
 • موحدی دهنوی، محسن [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • موسوی، امیر [1] گروه بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • موسوی، امیر [1] گروه زیست فناوری مولکولی گیاهی، پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • موسوی، امیر [1] گروه زیست‌فناوری مولکولی گیاهی،پژوهشکدۀ زیست‌ فناوری کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • موسوی، سید محمد رضا [1] گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت، ایران
 • موسوی، سیده طیبه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • موسوی، سیده معصومه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • موسوی نیک، سید محسن [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • مؤمنی، نغمه [2] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

ن

 • نادری، پوراندخت [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • نادری، سعید [1] دانشگاه گیلان. دانشکده منابع طبیعی. گروه محیط زیست
 • نادری، نادره [1] بخش زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • نادرنژاد، نازی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • نادر نژاد، نازی [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • ناظم، حبیب‌الله [1] بخش زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • ناظمی، منا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد
 • نامداری، امین [1] مؤسسة تحقیقات کشاورزی دیم؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی؛ گچساران؛ ایران
 • نبی‌نژاد، عبدالرضا [1] پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور (ABRII)، اصفهان
 • نجار خدابخش، آزاده [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • نجفی، شهلا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • نجفی، فرزانه [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • نداف، محبت [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • نریمانی، حامد [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • نژاد حبیب وش، فاطمه [1] مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • نصیبی، فاطمه [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • نصر اصفهانی، مریم [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • نصرتی، هوشنگ [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نظری، مهدی [1] بخش زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • نعمتی، فرنوش [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • نقدی بادی، حسنعلی [1] مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
 • نقی لو، سمیه [1] گروه زیست‌شناسی گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
 • نقی‌لو، سمیه [1] روه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نقی‌لو، سمیه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نقی‌لو، سمیه [3] گروه زیست‌شناسی گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نقی‌نژاد، علیرضا [3] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • نیکبخت، جعفر [1] گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • نیکنام، نسرین [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • نیکنام، وحید [1] دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نکونام، فاطمه [1] گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نمکی شوشتری، عبدالحمید [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • نوری، فاطمه [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • نوری، میترا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • نوری، نرگس [1] کارشناس‌ارشد، بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • نورسته‌نیا، اکبر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • نورسته‌نیا، اکبر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت،‌ ایران
 • نورسته‌نیا، اکبر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • نوروزی، مریم [1] استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نوروزی، مصطفی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان، ایران
 • نوروزی‌فر، میثم [1] گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

و

 • واله، سمرقند [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • وجودی مهربانی، لمیا [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • وحدتی‌راد، امیر [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • وصال، سعیدرضا [1] گروه حبوبات، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • وطن‌پور ازغندی، علی [1] بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن، مؤسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج،‌ ایران
 • وفایی‌تبار، موسی‌الرضا [1] بخش تحقیقات پنبه، مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران، ورامین، تهران، ایران
 • وفایی‌تبار، موسی‌الرضا [1] بخش تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ورامین، ایران
 • ولیزاده، جعفر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • ولیزاده، جعفر [1] گروه زیست شناسی- دانشکده علوم-دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان- ایران
 • ولیزاده، جعفر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • ولیزاده، مصطفی [1] گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران
 • ولی‌وند، مریم [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، فلاورجان، ایران

ه

 • هادی، محمد رضا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، مرودشت، ایران
 • هادیان، جواد [1] گروه مهندسی کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • هادوی، مهوش [1] دانشکده زیست‌شناسی، دانشگاه تهران
 • هاشمی، زهرا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • هاشمی، شهلا [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
 • هاشم‌پور، ابوذر [1] گروه باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • هاشمی تبار، محمود [1] مرکز تحقیقات سلولی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • هاشمی سهی، هاله [1] گروه بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • هدایتی، وحیده [1] گروه زیست فناوری مولکولی گیاهی، پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • هراتی، زهرا [1] بخش تحقیقات پنبه، مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران، ورامین، تهران، ایران
 • هراتی، زهرا [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • همتی، خدایار [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده تولیدگیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
 • هنرمند، لیلی [1]
 • هوشیار، سمیه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • هوشنی، مهدیه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

ی

 • یاری‌زاده، کاظم [1] گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • یامچی، احد [1] گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • یعقوبیان، یاسر [1] گروه زراعت، پژوهشکدۀ ژنتیک و زیست‏فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران
 • یوسفی، سمیه [1]
 • یوسفی، مهدی [1] دانشگاه پیام نور، گروه زیست‌شناسی، تهران ٤٦٩٧-١٩٣٩٥، ج.ا. ایران
 • یوسفی، مهدی [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 • ‌قادری‏فر، فرشید [1] گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران