نویسنده = جعفریان، وهب
تعداد مقالات: 4
3. اثر تنش‌های سرمایی بر ایجاد پروتئین ضد یخ و افزایش پراکسیداسیون لیپیدها در دو گونه مرکبات شمال ایران

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 97-102

ریحانه سریری؛ مجید گلوانی؛ رضا فتوحی قزوینی؛ وهب جعفریان


4. استخراج و بررسی مشخصات آنزیم تایروزیناز بادام‌زمینی شمال ایران

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 49-62

معصومه فریدی؛ ریحانه سریری؛ وهب جعفریان؛ حبیب‌الله ناظم