نویسنده = حاج مرادی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه میتوزی برخی از گونه‌های بخشDC. Hymenobrychis از جنس اسپرس Miller) (Onobrychisدر ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 47-54

مسعود رنجبر؛ فاطمه حاج مرادی؛ رؤیا کرمیان