نویسنده = کارگر خرمی، سروش
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پیش‌تیمار بذر با سدیم هیدروسولفید (NaHS) بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و آناتومیک گیاه ذرت در تنش سرب

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-34

10.22108/ijpb.2018.107473.1060

رویا زنگنه؛ رشید جامعی؛ سیاوش حسینی سرقین؛ سروش کارگر خرمی