دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار 1389 
2. ریزازدیادی گیاه فلفل دلمه‌ای در شرایط کشت درون شیشه

صفحه 1-12

محمود اطرشی؛ کوثر مرادی؛ مجتبی خیام نکوئی


6. استخراج و بررسی مشخصات آنزیم تایروزیناز بادام‌زمینی شمال ایران

صفحه 49-62

معصومه فریدی؛ ریحانه سریری؛ وهب جعفریان؛ حبیب‌الله ناظم


8. مشخصات کاریوتیپی گونه‌های جنس Papaver در رویشگاه‌های استان اردبیل

صفحه 77-90

فرزانه عظیمی مطعم؛ ژیرایر کاراپتیان؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ رضا طلایی