دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، تابستان 1389 
3. بررسی اندام‌زایی گل در گونه گل کاغذی (Bougainvillea spectabilis Willd.)

صفحه 11-19

غلامرضا گوهری؛ سمیه نقی لو؛ علی موافقی؛ محمدرضا دادپور