دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، زمستان 1391 
3. مطالعه تکوین گل در گونه Amorpha fruticosa L. از تیره بقولات

صفحه 15-22

معصومه خداوردی؛ سمیه نقی‌لو؛ محمدرضا دادپور؛ علی موافقی


4. تأثیر کلرید سدیم و سالیسیلیک‌اسید بر سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی در گیاه ذرت (Zea mays L.)

صفحه 23-34

نغمه مؤمنی؛ محمدجواد آروین؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ فاطمه دانشمند؛ بتول کرامت


6. OsABI5 و OsVP1، دو عامل رونویسی دخیل در پاسخ به تنش‌های غیر زیستی در برنج

صفحه 49-60

مریم السادات شُبَّر؛ زهرا سادات شُبَّر؛ وحید نیکنام