دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، تابستان 1392 
7. بررسی صفات تشریحی برگ پسته وحشی (Pistacia atlantica var kurdica)

صفحه 71-80

نسرین سیدی؛ سید غلامعلی جلالی؛ محمد مقدم