اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر منصور شریعتی

زیست شناسی استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

mansoursci.ui.ac.ir

سردبیر

دکتر منصور شریعتی

زیست شناسی استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

mansoursci.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اکبر احسانپور

زیست شناسی استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

ehsanpousci.ui.ac.ir

دکتر محمدرضا رحیمی‌نژاد رنجبر

تاکسونومی و بیوسیستماتیک استاد زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

mrrsci.ui.ac.ir

دکتر شاهین زارع مبارکه

زیست شناسی استاد زیست شناسی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران

zarrekhayam.ut.ac.ir

دکتر محمدرضا زمانی

زیست شناسی استاد سلولی و مولکولی گیاهی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

www.nigeb.ac.ir/web/planet/3
zamaninigeb.ac.ir

دکتر منصور شریعتی

زیست شناسی استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان

mansoursci.ui.ac.ir

دکتر فائزه قناتی

علوم گیاهی استاد علوم گیاهی انشکده علوم زیستی،دانشگاه تربیت مدرس

ghangiamodares.ac.ir

دکتر علی اصغر معصومی

زیست شناسی، تاکسونومی گیاهی استادسیستماتیک گیاهی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

maassoumirifr-ac.ir

کارشناس نشریه

دکتر منصوره قضاوی

برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

ijpbres.ui.ac.ir