نویسنده = ���������������� ��������
مطالعه آت‌اکولوژی گونه Lolium rigidum Gaud. در استان مازندران

دوره 3، شماره 10، اسفند 1390، صفحه 37-46

ملیحه اوشیب نتاج؛ حسن شکرچی؛ محمد اکبرزاده؛ مریم کشاورزی