نویسنده = ������������ ����������
بررسی تأثیر نوع محیط‌کشت پایه بر تولید داروی ضد سرطان تاکسول در کشت سوسپانسیون سلولی سرخدار (Taxus baccata L.)

دوره 4، شماره 12، شهریور 1391، صفحه 83-88

ابوالقاسم عباسی کجانی؛ محمدرضا مفید؛ محمود اطرشی


ریزازدیادی گیاه فلفل دلمه‌ای در شرایط کشت درون شیشه

دوره 2، شماره 3، خرداد 1389، صفحه 1-12

محمود اطرشی؛ کوثر مرادی؛ مجتبی خیام نکوئی