نویسنده = ������������ ���������� ����������������
تولید سویای تراریخت با استفاده از ریزنمونه نیمه بذر

دوره 7، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 29-40

سمیه هوشیار؛ محمدباقر باقریه نجار؛ مهناز اقدسی؛ احمد عبدل‌زاده


بهینه‌سازی شرایط باززایی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 5، شماره 15، فروردین 1392، صفحه 1-14

مهناز کرمی؛ محمدباقر باقریه‌نجار؛ مهناز اقدسی


مطالعه فیزیولو‍ژیک و مولکولی مقاومت به شوری دو رقم دیپلویید و تتراپلویید پنبه

دوره 4، شماره 13، آذر 1391، صفحه 13-28

مهناز اقدسی؛ بتول کاهه؛ محمدباقر باقریه نجار