تأثیر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار بر بهبود رشد و شاخص‌های بیوشیمیایی گیاهان پروانش باززایی شده تحت تیمار تریپتوفان طی فرآیند سازگاری
1. تأثیر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار بر بهبود رشد و شاخص‌های بیوشیمیایی گیاهان پروانش باززایی شده تحت تیمار تریپتوفان طی فرآیند سازگاری

سمانه رحمت‌زاده؛ جلیل خارا؛ سید کمال کاظمی تبار

دوره 5، شماره 16 ، تابستان 1392، ، صفحه 27-40

چکیده
  میکوریزها فراهم آورنده‌ اجتماعی همزیست هستند که در آن، میکوریز کربن را از گیاه به دست می‌آورد و در ذخیره‌ فسفر را برای گیاه فراهم می‌کند. گیاه پروانش (Catharanthus roseus L.) به علت تولید دو آلکالوئید دارویی وینبلاستین ...  بیشتر