تأثیر القای تتراپلوئیدی بر ویژگی‌های مورفولوژیک و ساختاری گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.)
1. تأثیر القای تتراپلوئیدی بر ویژگی‌های مورفولوژیک و ساختاری گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.)

مهسا باقری؛ حکیمه منصوری

دوره 6، شماره 22 ، زمستان 1393، ، صفحه 117-126

چکیده
  القای تتراپلوئیدی در گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.) با روش قطره چکان در غلظت‌های 05/0، 1/0 و 2/0 درصد کلشی‌سین در مدت زمان‌های 24 و 48 ساعت انجام شد. به منظور تعیین سطح پلوئیدی، آنالیز فلوسایتومتری انجام شد و صفات ...  بیشتر