نویسنده = ���������� ������������������ ��������
بررسی گیاه‌پالایی فلزات سنگین و هیدروکربن‌های نفت‌‌خام با استفاده از گیاه پریوش (Catharanthus roseus)

دوره 6، شماره 21، شهریور 1393، صفحه 111-126

مهری عسکری مهرآبادی؛ فریبا امینی؛ پریسا ثابتی


ارزیابی جوانه‌زنی، مقدار کلروفیل و رشد گیاه اقاقیا (Rubinia pseudoacacia L.) در پاسخ به آلودگی نفت‌خام

دوره 3، شماره 7، خرداد 1390، صفحه 41-54

مهری عسکری مهرآبادی؛ میترا نوری؛ فریبا امینی؛ فاطمه بیگی