نویسنده = ������������������ ����������
بررسی اثر فلوراید بر ساختار تشریحی اندام‌های رویشی گیاه لوبیا Phaseolus vulgaris L.

دوره 3، شماره 10، اسفند 1390، صفحه 1-10

صدیقه اربابیان؛ سیمین تاجیک اسمعیلی؛ سایه جعفری مرندی