تأثیر پیش‌تیمار بذر با سدیم هیدروسولفید (NaHS) بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و آناتومیک گیاه ذرت در تنش سرب
1. تأثیر پیش‌تیمار بذر با سدیم هیدروسولفید (NaHS) بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و آناتومیک گیاه ذرت در تنش سرب

رویا زنگنه؛ رشید جامعی؛ سیاوش حسینی سرقین؛ سروش کارگر خرمی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 19-34

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2018.107473.1060

چکیده
  سرب، فلزی سنگین و آلایندة محیط‌زیست است که بر فعالیت‌های متابولیک و فیزیولوژیک موجودات زنده تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین در سال‌های گذشته کانون توجه بیشتر پژوهشگران بوده است. در پژوهش حاضر اثر پیش‌تیمار ...  بیشتر