نویسنده = ���������������� ����������
آثار تنش شوری بر رشد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک دانه‌رُست‌های گندم (Triticum aestivum L.).

دوره 6، شماره 19، فروردین 1393، صفحه 31-42

سونیا مقسومی هولاسو؛ لطیفه پوراکبر