نویسنده = ������������ ����������
بررسی فلور کوه شهباز، استان مرکزی

دوره 8، شماره 27، فروردین 1395، صفحه 49-62

10.22108/ijpb.2016.20693

محمد مهدی دهشیری؛ حمیدرضا میرداودی؛ پرویز رحمتی