اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد، شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو توده طالبی بومی ایران
1. اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد، شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو توده طالبی بومی ایران

هادی لطفی؛ طاهر برزگر؛ ولی ربیعی

دوره 8، شماره 28 ، تابستان 1395، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.20697

چکیده
  کمبود آب یکی از عوامل محیطی مهم محدود کننده رشد گیاه و تولید محصول است. به منظور ارزیابی تحمل به تنش کم‌آبی دو توده طالبی ایرانی، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سال 1393 انجام شد. تیمارهای ...  بیشتر