مطالعه آت‌اکولوژی گونه Lolium rigidum Gaud. در استان مازندران
1. مطالعه آت‌اکولوژی گونه Lolium rigidum Gaud. در استان مازندران

ملیحه اوشیب نتاج؛ حسن شکرچی؛ محمد اکبرزاده؛ مریم کشاورزی

دوره 3، شماره 10 ، زمستان 1390، ، صفحه 37-46

چکیده
  مطالعات آت‌اکولوژی (aut-ecologi)، اطلاعاتی بنیادی برای مدیریت اکوسیستم‌های مرتعی به وجود می‌آورد. در این تحقیق، آت‌اکولوژی Lolium rigidum با نام فارسی چچم بررسی شده است. ابتدا پراکنش جغرافیایی، فنولوژی، گونه‌های ...  بیشتر