بررسی تنوع فلوریستیک-اکولوژیک و الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر Artemisia spicigera L. در شمال غرب ایران با استفاده از روش D.S.S.
1. بررسی تنوع فلوریستیک-اکولوژیک و الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر Artemisia spicigera L. در شمال غرب ایران با استفاده از روش D.S.S.

مرتضی عطری؛ عبدالکریم چهرگانی‌راد؛ سمیه یوسفی

دوره 4، شماره 12 ، تابستان 1391، ، صفحه 37-50

چکیده
  جنس Artemisia L. (Asteraceae) با حدود 200 تا 500 گونه، یکی از بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین جنس‌های قبیله Anthemideae است. برای بررسی وجود تنوع درون‌گونه‌ای Artemisia spicigera در شمال غرب ایران از روش تعیین زیستگاه ویژه (D.S.S.) استفاده ...  بیشتر
تنوع شیمیایی افراد گونه Astragalus verus Olivier (Fabaceae)، بر اساس الگوی فلاونوئیدی در غرب ایران
2. تنوع شیمیایی افراد گونه Astragalus verus Olivier (Fabaceae)، بر اساس الگوی فلاونوئیدی در غرب ایران

مهتاب عسگری نعمتیان؛ مرتضی عطری؛ عبدالکریم چهرگانی راد

دوره 2، شماره 4 ، تابستان 1389، ، صفحه 67-80

چکیده
  گون (Astragalus) به عنوان بزرگترین جنس گیاهان آونددار به شمار می‌رود. این جنس دارای 2500-3000 گونه و 250 بخش است. این بررسی به منظور تعیین و تشخیص تنوع درون گونه‌ای در افراد گونه Astragalus verus Olivier از نظر فلاونوئیدها ...  بیشتر