نویسنده = ���������� ����������
بررسی صفات تشریحی برگ پسته وحشی (Pistacia atlantica var kurdica)

دوره 5، شماره 16، شهریور 1392، صفحه 71-80

نسرین سیدی؛ سید غلامعلی جلالی؛ محمد مقدم


کاربرد پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر ‌در مطالعه تنوع درون گونه‌ای سه جمعیت از پسته وحشی (Pistacia atlantica Desf.)

دوره 2، شماره 6، اسفند 1389، صفحه 1-14

نسرین سیدی؛ سید غلامعلی جلالی؛ محمد مقدم؛ مسعود طبری؛ سید ابوالقاسم محمدی