نویسنده = ���������� ������������ ������������������
بررسی تأثیر نوع محیط‌کشت پایه بر تولید داروی ضد سرطان تاکسول در کشت سوسپانسیون سلولی سرخدار (Taxus baccata L.)

دوره 4، شماره 12، شهریور 1391، صفحه 83-88

ابوالقاسم عباسی کجانی؛ محمدرضا مفید؛ محمود اطرشی