بررسی سازوکارهای حفاظت نوری در گندم در شرایط سرما و نور شدید
1. بررسی سازوکارهای حفاظت نوری در گندم در شرایط سرما و نور شدید

قادر حبیبی؛ نسرین ثروتیان؛ معصومه عابدینی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 59-72

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2017.21566

چکیده
  نور شدید به دستگاه فتوسنتزی به‌ویژه فتوسیستم II آسیب می‌رساند و ظهور پدیدة مهار نوری را باعث می‌شود. پدیدة مهار نوری می‌تواند فعالیت فتوسنتزی، رشد و محصول‌دهی گیاهان را کاهش ‌دهد. در پژوهش حاضر، سازوکارهای ...  بیشتر