نویسنده = �������� ������������ ����������
ریزازدیادی گیاه فلفل دلمه‌ای در شرایط کشت درون شیشه

دوره 2، شماره 3، خرداد 1389، صفحه 1-12

محمود اطرشی؛ کوثر مرادی؛ مجتبی خیام نکوئی