استخراج و بررسی مشخصات آنزیم تایروزیناز بادام‌زمینی شمال ایران
1. استخراج و بررسی مشخصات آنزیم تایروزیناز بادام‌زمینی شمال ایران

معصومه فریدی؛ ریحانه سریری؛ وهب جعفریان؛ حبیب‌الله ناظم

دوره 2، شماره 3 ، بهار 1389، ، صفحه 49-62

چکیده
  تشکیل رنگدانه‌های قهوه‌ای به وسیله آنزیم تایروزیناز، یکی از مهمترین علت‌های تغییر رنگ میوه‌ها و سبزی‌ها و در نتیجه کاهش کیفیت آنهاست. این آنزیم در مراکز تحقیقاتی، صنایع دارویی و آرایشی کاربرد فراوان ...  بیشتر