نویسنده = ���������� �������������������
استخراج و بررسی مشخصات آنزیم تایروزیناز بادام‌زمینی شمال ایران

دوره 2، شماره 3، خرداد 1389، صفحه 49-62

معصومه فریدی؛ ریحانه سریری؛ وهب جعفریان؛ حبیب‌الله ناظم