نویسنده = ����������������� ���������� ��������������
تأثیر شرایط اکو-جغرافیایی روی شباهت ژنتیکی جمعیت‌های مختلف اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia) بر اساس نشانگرهای RAPD

دوره 3، شماره 7، خرداد 1390، صفحه 85-96

هوشنگ نصرتی؛ محمدعلی حسین‌پور فیضی؛ سونا سید طراح؛ احمد رزبان حقیقی