نویسنده = �������� ������������ ������ ����������
اثر عوامل اقلیمی بر ویژگی‌های تشریحی برگ در جمعیت‌های درمنه دشتی (Artemisia sieberi Besser)

دوره 4، شماره 13، آذر 1391، صفحه 57-70

مینا ربیعی؛ یونس عصری؛ روح انگیز عباس عظیمی؛ مریم دهقان