نویسنده = ���������� ������������������������� ��������