نویسنده = ��������������������� ��������������
تغییرات بیوشیمیایی طی زوال بذرهای کدوی تخم کاغذی: پراکسیداسیون لیپید و صدمات غشا

دوره 6، شماره 20، خرداد 1393، صفحه 97-112

فرشید ‌قادری‏فر؛ افشین سلطانی؛ حمیدرضا صادقی‌پور