نویسنده = �������������� �������� ��������������
OsABI5 و OsVP1، دو عامل رونویسی دخیل در پاسخ به تنش‌های غیر زیستی در برنج

دوره 4، شماره 14، اسفند 1391، صفحه 49-60

مریم السادات شُبَّر؛ زهرا سادات شُبَّر؛ وحید نیکنام