مطالعه ریخت‌شناسی و نمو گل خارشتر (Alhagi pseudoalhagi (M. B.) Desv.) و برخی ویژگی‌های تشریحی اجزای آن
1. مطالعه ریخت‌شناسی و نمو گل خارشتر (Alhagi pseudoalhagi (M. B.) Desv.) و برخی ویژگی‌های تشریحی اجزای آن

زهرا هاشمی؛ فرخنده رضانژاد

دوره 5، شماره 15 ، بهار 1392، ، صفحه 31-44

چکیده
  در پژوهش حاضر، گل‌ خارشتر (Alhagi pseudoalhagi (M. B.) Desv.) از لحاظ ریخت‌شناسی و نمو اجزای گل بررسی شد. اجزای گل بدون کُرک ترشحی و پوششی، کاسه گل پیوسته، جام پروانه‌آسا، بال‌ها دارای رنگ تیره‌ و سلول‌های اپیدرمی ...  بیشتر