اثر سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss.) تحت تنش شوری
1. اثر سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss.) تحت تنش شوری

زهرا رضایت‌مند؛ رمضانعلی خاوری‌نژاد؛ غلامرضا اصغری

دوره 5، شماره 16 ، تابستان 1392، ، صفحه 57-70

چکیده
  در این پژوهش، اثر سالیسیلیک اسید (SA) خارجی در غلظت 5/0 میلی‌گرم در لیتر بر برخی فرآیندهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه درمنه کوهی تحت سه سطح شوری (صفر، 50 و 150) میلی‌مولار بررسی شد. شوری به تنهایی شاخص‌های ...  بیشتر