برخی تغییرات فیزیو-بیوشیمیایی وابسته به سن در برگ‌های رُز
1. برخی تغییرات فیزیو-بیوشیمیایی وابسته به سن در برگ‌های رُز

لادن رحیم‌پور شفایی؛ نادر چاپارزاده؛ لیلا زرندی میاندوآب؛ میثم دولتی

دوره 5، شماره 17 ، زمستان 1392، ، صفحه 31-40

چکیده
  پس از قطع رأس ساقه در Rosa hybrid دوره رشد جدیدی با رفع تسلط جوانه انتهایی، از جوانه‌های جانبی آغاز و طی آن شاخه‌های جدید تشکیل می‌شود. در هر شاخه، برگ‌ها به ترتیب سن آرایش می‌یابند. برای مطالعه، چهار نمونه ...  بیشتر