نویسنده = ������������������ ���������������������
آثار بر هم‌کنش مس و آسکوربیک‌اسید بر برخی نشان‌ویژگی‌های فیزیولوژیک پیاز خوراکی (Allium cepa L.)

دوره 5، شماره 18، اسفند 1392، صفحه 37-52

مینایه قدرتی؛ نادر چاپارزاده؛ کمال‌الدین دیلمقانی