نویسنده = ������������ �������������� ������ ����������