بررسی تأثیر متقابل ترهالوز و آسکوربیک اسید بر برخی شاخص‌های رشد و بیان ژن‌های فتوسنتزی در گیاهچه‌های Arabidopsis thaliana
1. بررسی تأثیر متقابل ترهالوز و آسکوربیک اسید بر برخی شاخص‌های رشد و بیان ژن‌های فتوسنتزی در گیاهچه‌های Arabidopsis thaliana

نادیا رضاییان؛ مهناز اقدسی؛ حمید صادقی‌پور

دوره 6، شماره 19 ، بهار 1393، ، صفحه 17-30

چکیده
  ترهالوز دی‌ساکاریدی است که از دو مولکول گلوکز با پیوند آلفا 1-1 تشکیل شده است. تیمار ترهالوز روی گیاهچه‌های آرابیدوپسیس از رشد ریشه، ظهور برگ‌های اولیه و تخصیص کربن از برگ به ریشه ممانعت می‌کند. در پژوهش ...  بیشتر