توصیف آت‌اکولوژی، گرده‌شناسی و کروموزومی گونه کلوس (Kelussia odoratissima Mozaff.) در منطقه درّه سپستان از شهرستان فریدون‌شهر، استان اصفهان
1. توصیف آت‌اکولوژی، گرده‌شناسی و کروموزومی گونه کلوس (Kelussia odoratissima Mozaff.) در منطقه درّه سپستان از شهرستان فریدون‌شهر، استان اصفهان

حمیدرضا عکافی؛ مریم ولی‌وند؛ تقا جنابی

دوره 6، شماره 19 ، بهار 1393، ، صفحه 125-140

چکیده
  دسترسی به بخش عمده‌ای از اطلاعات در خصوص عملکرد گیاهان یک اکوسیستم، از طریق مطالعات آت‌اکولوژی حاصل می‌شود. این نوع بررسی‌ها اطلاعات ارزشمندی فراهم می‌کند که برای مدیریت اکوسیستم ضروری است. در پژوهش ...  بیشتر