ساخت ناقل بیانی pGCGi حاوی ژن GUS اینترون‌دار و تأیید آن با روش‌های ریزپرتابی و تزریق اگروباکتریوم
1. ساخت ناقل بیانی pGCGi حاوی ژن GUS اینترون‌دار و تأیید آن با روش‌های ریزپرتابی و تزریق اگروباکتریوم

فرهاد شکوهی‌فر؛ مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی

دوره 6، شماره 19 ، بهار 1393، ، صفحه 97-110

چکیده
  بیان موقت یک روش سریع و آسان در آنالیز بیان پروموتر است. این روش تحت تأثیر موقعیت ورود تراژن در ژنوم واقع نمی‌شود، زیرا این نکته می‌تواند بیان تراژن را در روش انتقال دایمی تحت تأثیر قرار دهد. بیان موقت ...  بیشتر
بهینه‌سازی شرایط باززایی و تراریختی گیاه کلزا، رقم‌های Hyola 308 و RGS003
2. بهینه‌سازی شرایط باززایی و تراریختی گیاه کلزا، رقم‌های Hyola 308 و RGS003

رضا گلیجانی‌مقدم؛ مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی؛ حبیب رضا‌نژاد

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1391، ، صفحه 47-60

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی غلظت مناسب BAP برای باززایی دو رقم مهم گیاه کلزا و همچنین مطالعۀ تأثیر زمان‌های پیش‌کشت، هم‌کشت و نیز غلظت‌های متفاوت استوسیرینگون (acetosyringon) بر تراریختی آنهاست. بدین منظور از ...  بیشتر